Online je BV oprichten!

BV oprichten

Besloten vennootschap

Holding oprichten

Besloten vennootschap als Holding

Meest gekozen!
5/5

Holding BV + Werk BV

Holding BV + Werkmaatschappij BV

Stichting oprichten

Goede doelen / Non-profit

STAK oprichten

Stichting Administratiekantoor

STAK + BV

Stichting Administratiekantoor + BV​

Veelgestelde vragen

Een BV (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur van de BV. U kunt een BV alleen of samen met anderen natuurlijke of rechtspersonen oprichten.

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders, welke in de meeste gevallen ook de oprichters zijn van de BV. Dit betekent dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen over het bedrijf (dit noemen we stemrecht). Aandelen kunnen ook recht geven op een deel van de winst (winstuitkering). Een BV kan verschillende soorten aandelen uitgeven, bijvoorbeeld stemrechtloze aandelen of winst-rechtloze aandelen. In de algemene vergadering van aandeelhouders nemen de gezamenlijke aandeelhouders besluiten.

De bestuurders geven zelfstandig of gezamenlijk de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een BV kan ook toezichthouders hebben. Deze kunnen een aparte raad van commissarissen vormen (two-tier board), of deel uitmaken van het bestuur (one-tier board). De rollen van  commissarissen zien je vaak terug bij de oprichting van een Zorg BV 

Bij kleine BV’s kan het zijn dat er maar een zelfstandige bestuurder is. Deze is vaak ook de enige aandeelhouder van de BV.

De bestuurder is dan Directeur Groot Aandeelhouder. Ook wel  afgekort DGA  genoemd.

Bij een Stichting Administratiekantoor (STAK) is de juridische en economische eigendom gesplitst. De economische eigendom berust bij de certificaathouder, de juridische eigendom (en daarmee het stemrecht) bij de STAK. De
certificaathouder is niet gerechtigd tot het vermogen van de STAK, maar alleen op een recht of
aandeel in de winst van de onderliggende rechtspersoon/dochtervennootschap die de STAK beheert. De
certificaathouder is economisch eigenaar van de onderliggende aandelen.

Controleer allereerst in het Handelsregister of de naam die u wilt gebruiken niet al bestaat. Zorg dat als u niet uw onderneming op uw eigen woonadres wenst te vestigen, dat u een huurovereenkomst hebt, waar u wel uw onderneming mag vestigen. Op zoek naar een zakelijk vestigingsadres? Neem dan contact met ons op. 

Voordat u een BV gaat oprichten is het verstandig om in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te controleren of de naam die u wenst te gebruiken misschien al bestaat.

U stuurt een intentieverklaring en geleide formulier naar de Belastingdienst. Daarin laat u weten dat u uw eenmanszaak geruisloos omzet naar een (Holding) B.V. en wellicht laat doorzakken naar een (Werk) B.V. U vult het geleide formulier in met uw boekhouder of accountant. Met de opmaak van de Intentieverklaring en geleide formulier kunnen wij u bij helpen.  Vervolgens richt u bij BVoprichten24 een (Werk)BV met eventuele Holding op. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op, om uw wensen te bespreken.

U stuurt een intentieverklaring en geleide formulier naar de Belastingdienst. Daarin laat u weten dat u uw V.O.F geruisloos omzet naar een (Holding) B.V. en wellicht laat doorzakken naar een (Werk) B.V. U vult het geleide formulier in met uw boekhouder of accountant. Met de opmaak van de Intentieverklaring en geleide formulier kunnen wij u bij helpen.  Vervolgens richt u bij BVoprichten24 een (Werk)BV met eventuele Holding op. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op, om uw wensen te bespreken.

Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zélf de volmacht/verklaring ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt.

U ondertekent fysiek of online middels video-call, in het bijzijn van de notaris de volmacht/verklaring op het notariskantoor. Met een fysieke afspraak is het raadzaam om eerst telefonisch contact op te nemen om te vragen op welk moment u op kantoor kunt langskomen.

Wegens COVID-19 zal de legalisatie (vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort) voorlopig middels Video-call plaatsvinden. De Notaris zal op een nader te bepalen tijdstip via een beveiligde verbinding een Video-call starten. Tijdens deze Video-call tekent u in het bijzijn van de notaris de volmacht/verklaringen. Vervolgens zal de notaris overgaan tot het passeren van de akte (ondertekenen van de oprichtingsakte) en inschrijven van de vennootschap(en) in het Handelsregister.

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel.

Onder PEP’s (‘politically exposed person’) worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 lid 1 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018):

1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
3. lid van het bestuur van een politieke partij
4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

De Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid hebben daarnaast een lijst samengesteld met een concretisering van de functies die in Nederland kwalificeren als politiek prominent worden gekwalificeerd. Deze ► lijst wordt actueel gehouden (artikel 9a Wwft).

In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen aanvullende cliëntenonderzoeksmaatregelen te worden getroffen (artikel 8, lid 5, sub b Wwft), zoals:
1. voor het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie voor een politiek prominente persoon is toestemming vereist van het hoger leidinggevend personeel;
2. passende maatregelen dienen te worden getroffen om de bron van het vermogen en van de middelen vast te stellen die bij deze zakelijke relatie of deze transactie worden gebruikt;
3. de zakelijke relatie dient doorlopend aan verscherpte controle te worden onderworpen.

Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten evenals bestuursleden van lokale politieke partijen zijn geen PEP’s (artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018).

Als uw vennootschap(pen) is opgericht, wordt zij ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel wijst u dan gelijk een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) toe.

Ja, alle notariskosten zijn inbegrepen.

Select Language »
Vragen? Bel ons!
Chat openen
1
Vragen? Stel ze ons gerust!
Stel ons uw vragen!
Klaar om te ondernemen? Vragen over de beste rechtsvorm-keuze? Stel ze ons gerust!