Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BVOPRICHTEN24

Artikel 0. Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • BVOPRICHTEN24/Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BGW BV, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende aan de Pruimendijk 8 B, (2988 XN) Ridderkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75813378;
  • Dienst: alle vormen van dienstverlening waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, dan wel behoren te worden verricht;
  • Notaris: één of meer van de uitvoerende partners van BVOPRICHTEN24, zijnde een ambtenaar zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Notarisambt;
  • Opdrachtgever: de (rechts-) persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van één of meerdere diensten
  • Overeenkomst: de door de wederpartij verleende en door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht tot het (doen) verrichten van één of meerdere diensten, een en ander onder uitsluiting van de artikelen 7: 404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen;
  • Websites: de websites van BVOPRICHTEN24, waaronder www.bvoprichten24.nl en door haar gebruikte websites waarop BVOPRICHTEN24 haar diensten aanbiedt, alsmede de verbonden sub domeinen;

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, behoudens afwijkingen die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes, rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen BVOPRICHTEN24 en Opdrachtgever.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden BVOPRICHTEN24 slechts voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de BVOPRICHTEN24 en de Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de specifieke overeenkomst, waarvoor de afwijkingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. wederpartije(n) zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst of rechtsverhouding tussen Partijen, de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten, partners waaronder begrepen de Notaris, vennoten en/of bestuurders van BVOPRICHTEN24 en van al degenen die voor deze werkzaam zijn of waren.

Artikel 1. Algemeen

BVOPRICHTEN24 biedt via haar Websites notariële diensten aan die door de Notaris zullen worden uitgevoerd. De Notaris oefent zelfstandig onder eigen naam, voor eigen rekening en risico en volledig onafhankelijk van BVOPRICHTEN24 de notarispraktijk uit, zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het Notarisambt en blijft in het kader van de Overeenkomst bij de uitvoering van notariële diensten altijd zelfstandig Opdrachtnemer. De Notaris kan in het kader van de Overeenkomst handelen onder de handelsnaam van BVOPRICHTEN24.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen

1. Offertes en aanbiedingen uitgebracht door of namens BVOPRICHTEN24 gelden steeds als offertes en aanbiedingen uitgebracht voor en namens de Notaris en zijn te allen tijde vrijblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. BVOPRICHTEN24 gaat nimmer een verplichting aan tot het zelf uitvoeren van notariële diensten. 

2. Voor BVOPRICHTEN24 kan eerst een verplichting tot het doen uitvoeren van de op de Websites vermelde notariële diensten ontstaan nadat BVOPRICHTEN24 de aanvraag daartoe van een potentiele opdrachtgever heeft beoordeeld en zich op grond daarvan expliciet bereid heeft verklaard met Opdrachtgever een Overeenkomst aan te gaan houdende een verplichting tot het doen uitvoeren van een notariële dienst. Deze bereidverklaring is nog geen Overeenkomst. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst, opzegging, weigering, annulering, opschorting

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat BVOPRICHTEN24 digitaal of schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt de Dienst te zullen (doen) leveren, waarbij BVOPRICHTEN24. slechts worden vertegenwoordigd door daartoe gevolmachtigden binnen de organisatie van de BVOPRICHTEN24. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan BVOPRICHTEN24 verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de aard en omvang van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Het feit dat Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever zijn verricht strekt tot bewijs van het bestaan van een Overeenkomst, tenzij de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van enig schriftelijk stuk met betrekking tot de diensten, schriftelijk aan BVOPRICHTEN24 kenbaar heeft gemaakt niet in te stemmen met de dienstverlening.

3. Werkzaamheden worden door BVOPRICHTEN24 uitsluitend verricht op basis van overeenkomst van opdracht (in deze algemene voorwaarden aangeduid als: ‘Overeenkomst’ of ‘opdracht’). Opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

4. Opdrachtgever en BVOPRICHTEN24 kunnen de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden meegedeeld. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst geacht in ieder geval voor minstens 50% te zijn uitgevoerd en heeft BVOPRICHTEN24 recht op vergoeding van de aan haar zijde gemaakte kosten en van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde en in te schakelen derden, waaronder de Notaris. Opdrachtgever ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

5. BVOPRICHTEN24 en de Notaris behouden zich het recht voor om op ieder moment een Dienst en/of notariële diensten te weigeren en/of de Overeenkomst te annuleren indien zij op basis van reeds bestaande maar hen onbekende of nieuwe feiten en omstandigheden en/of aanvullende informatie van oordeel zijn dat de uitvoering daarvan zou kunnen leiden tot een schending of overtreding van dan wel strijdigheid met de wet en/of de voor de Notaris geldende beroeps- en gedragsregels.  BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris zijn in ieder geval gerechtigd tot het weigeren van een Dienst en/of notariële diensten, of na het aangaan van een Overeenkomst het annuleren daarvan, indien de (potentiele) Opdrachtgever BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris al dan niet bewust onjuist heeft geïnformeerd over zijn/haar betrokkenheid bij faillissementen in het verleden, over de uiteindelijke belanghebbende bij de Dienst of notariële diensten, of indien BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris informatie verkrijgen op basis waarvan zij ingevolge de wet en/of de voor de Notaris geldende beroeps- en gedragsregels gehouden zijn tot meer onderzoek naar de (potentiele) Opdrachtgever dan normaliter in het kader van de Overeenkomst nodig is. Indien een notariële dienst wordt ingevolge dit artikellid verliest Opdrachtgever zijn recht op restitutie van het reeds door hem betaalde bedrag voor de notariële dienst en zullen BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris enerzijds en Opdrachtgever anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.  

6. BVOPRICHTEN24 en de Notaris zijn bevoegd om de nakoming van alle op hen rustende verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.  

7. Indien een Dienst of notariële dienst niet volledig is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Opdrachtgever en dit niet is te wijten aan BVOPRICHTEN24 of de Notaris, zijn BVOPRICHTEN24 en de Notaris bevrijd van iedere verplichting tot het verrichten van deze Dienst of notariële diensten. In dit geval bestaat er geen restitutieverplichting voor BVOPRICHTEN24 en de Notaris ter zake van het reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag en zullen BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris enerzijds en Opdrachtgever anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel 4.  Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die BVOPRICHTEN24 overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BVOPRICHTEN24 ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Alle door of vanwege de Opdrachtgever aan BVOPRICHTEN24 toevertrouwde bescheiden worden voor risico van Opdrachtgever door BVOPRICHTEN24 bewaard. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

4. De uit de vertraging voortvloeiende gevolgen door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 en de Notaris van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, niet-volledige of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 5. Wet Witwassen en Financiering Terrorisme

1. BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris dient krachtens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) een potentiële Opdrachtgever te (laten) identificeren en deze identificatie te verifiëren alvorens zij een opdracht kunnen accepteren en een Overeenkomst aangaan. Verificatie van de door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie. Voor (potentiele) Opdrachtgevers die zijn opgericht naar buitenlands recht zal op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners worden beslist.

2. De (potentiele) Opdrachtgever verleent BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris toestemming om derden te benaderen omtrent de verificatie door akkoord te geven op een offerte van BVOPRICHTEN24 c.q. de Notaris.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. BVOPRICHTEN24 zal de Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een dienstverlener in zijn desbetreffende hoedanigheid kan worden verwacht.  

2. Aangezien BVOPRICHTEN24 niet zelf de notariële diensten verleent, maar slechts acquisitie daarvan op zich neemt voor de Notaris, vrijwaart Opdrachtgever BVOPRICHTEN24 van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit notariële diensten die door de Notaris worden verricht, zowel door Opdrachtgever zelf, als door derden geleden. Iedere aansprakelijkheid van BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een notariële dienst, is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van BVOPRICHTEN24 en/of de Notaris is beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de notariële dienst in verband waarmee de schade is ontstaan. Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van BVOPRICHTEN24 en de notaris beperkt tot een gezamenlijk maximum bedrag van € 2.500,=.

2. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 en de Notaris voor vorderingen van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan BVOPRICHTEN24 onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van BVOPRICHTEN24.

3. Behoudens opzet of grove schuld aan diens zijde, is de aansprakelijkheid van de BVOPRICHTEN24 beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Voor het bedrag gelijk aan het eigen risico onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvaardt BVOPRICHTEN24 geen aansprakelijkheid. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van BVOPRICHTEN24 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever heeft betaald in het kader van de Overeenkomst, c.q. het bedrag ter hoogte van eenmaal de waarde van de Overeenkomst. 

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien de schade in totaal (dat wil zeggen ten gevolge van één tekortkoming dan wel ten gevolge van meerdere tekortkomingen) een bedrag van € 10.000,- te boven gaat. Opzet van en/of grove schuld bij ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten waarvan opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt, kan niet worden aangemerkt als opzet en/of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer in de hier bedoelde zin.

4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van de zijde van opdrachtnemer, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid. Bladzijde 5 van algemene voorwaarden ETL NEDERLAND

5. BVOPRICHTEN24 is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending is geschied door of namens de Opdrachtgever, derden, of BVOPRICHTEN24 zelf. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en BVOPRICHTEN24 door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. BVOPRICHTEN24 is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als BVOPRICHTEN24 zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ten voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data uittreksels uit het computersysteem van BVOPRICHTEN24 leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie, behoudens tegenbewijs.

6. Indien Opdrachtgever schade dreigt te lijden of lijdt, waarvoor BVOPRICHTEN24 aansprakelijk zou kunnen zijn, zal zij BVOPRICHTEN24 daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en BVOPRICHTEN24 in de gelegenheid stellen maatregelen te nemen waardoor de schade wordt weggenomen of beperkt. Komt de Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de zijde van BVOPRICHTEN24.

Artikel 6. Prijzen, betaling, verzuim, rente

1. Alle prijzen en tarieven die BVOPRICHTEN24 op de Websites toont, zijn exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de Websites of in de Overeenkomst.

2. Indien een Dienst (notariële diensten daaronder begrepen) niet reeds is betaald voorafgaand aan de uitvoering van die Dienst, dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontvangst van een factuur in verband met de uitvoering van die Dienst de volledige betaling aan BVOPRICHTEN24 te verzorgen, zonder recht op aftrek, korting of schuldverrekening, bij gebreke waarvan verzuim automatisch in gaat, zonder dat daarvoor een aanvullende ingebrekestelling is vereist.

3. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door BVOPRICHTEN24 aan te wijzen bankrekening

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft BVOPRICHTEN24, zonder dat nadere sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt ingeval van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 Burgerlijk Wetboek. In het geval er sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon of personenvennootschap is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon, is de hier bedoelde rente gelijk aan de wettelijke handelsrente, met dien verstande dat voor laatstgenoemde wederpartijen de door de BVOPRICHTEN24 in rekening te brengen rente nimmer lager zal zijn dan twaalf procent per jaar.

5.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting

niet op.

Artikel 7. Prestatietermijnen

1. De door BVOPRICHTEN24 opgegeven prestatietermijnen zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij BVOPRICHTEN24 de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De termijn waarbinnen de Diensten dienen te worden geleverd gaat niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, respectievelijk indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en/of bescheiden geheel ter beschikking heeft gesteld en pas nadat de WWFT-verificatie en identificatie van Opdrachtgever op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en Opdrachtgever de benodigde volmacht(en) heeft ondertekend

3. Overschrijding van een opgegeven prestatietermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch enig opschortingsrecht.

4. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 en de Notaris in ieder geval voor alle directe, indirecte en eventuele gevolgschade die zou kunnen ontstaan uit een overschrijding van een in dit artikel en/of in de Overeenkomst bedoelde prestatietermijn.

Artikel 8. Wijzigingen  

1. Indien de Overeenkomst tussentijds wijzigt kunnen daaraan meerkosten

verbonden zijn. Die meerkosten worden vooraf gecommuniceerd en

zijn verschuldigd en betaalbaar voordat de Dienst zullen worden verricht.

2. Een wijziging in de juridische structuur of zeggenschapsverhoudingen binnen

(de groep waartoe) Opdrachtgever (behoort), alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin Opdrachtgever deelneemt of waarvan Opdrachtgever onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord, dient onverwijld aan BVOPRICHTEN24 te worden doorgegeven. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 en de Notaris van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet nakoming van de verplichtingen in dit artikel.

Artikel 9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de door BVOPRICHTEN24 verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk en binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, de factuur of de informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek – indien de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken – aan BVOPRICHTEN24 kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de prestatie te hebben geaccepteerd.

2. Indien Opdrachtgever de prestaties geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt en/of gebruikt, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.

3. Klachten als bedoeld in dit artikel, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

4. BVOPRICHTEN24 zal iedere klacht individueel beoordelen. Het enkele feit van een klacht in behandeling nemen, betekent niet dat deze als tijdig ingediend en/of terecht uitgebracht kan worden beschouwd. Ingeval van een, naar het oordeel van BVOPRICHTEN24, terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag in verband met de Diensten. Hierin geldt dat indien deze bepaling strijdig is met de wet, de Wet op het Notarisambt en/of de notariële beroeps- en gedragsregels, dat die wet en/of regels voorrang krijgen.

Artikel 10. Contractovername

1 Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet bevoegd (enig recht of enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij, behoudens met voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BVOPRICHTEN24. BVOPRICHTEN24 is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtnemer blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

2. Opdrachtgever vrijwaart BVOPRICHTEN24 en de Notaris voor alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke vrijwaring niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van BVOPRICHTEN24 en derden, waaronder begrepen de Notaris, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. BVOPRICHTEN24 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voornoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van BV, een en ander in de ruimste zin des woords al dan niet met inschakeling van derden te (doen) gebruiken, verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van BVOPRICHTEN24.

Artikel 12. Geheimhouding

1. BVOPRICHTEN24 is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op BVOPRICHTEN24 een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale en/of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever BVOPRICHTEN24 van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van BVOPRICHTEN24 zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter (zorgvuldige) voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen.

2. BVoprichten24 is niet gerechtigd de gegevens en informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen.

3. Door de Notaris te verrichten notariële diensten vinden plaats onder de strikte notariële

geheimhoudingsplicht krachtens de Wet op het Notarisambt, die in dat geval ook geldt voor BVOPRICHTEN24.

Artikel 24. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten (daaronder uitdrukkelijk begrepen schadevergoedingen) en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens BVOPRICHTEN24 in verband met het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle Overeenkomsten, ook in geval van dienstverlening aan buitenlandse partijen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een Overeenkomst tussen BVOPRICHTEN24 en Opdrachtgever, ook in geval van een buitenlandse Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van BVOPRICHTEN24 is gevestigd.

Artikel 26. Reparatieclausule en wijzigingsbeding

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

4. BVOPRICHTEN24 is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen

Select Language »
Vragen? Bel ons!
Vragen? Stel ze ons gerust!